top of page

כתובה

הכתובה *אינה* "סתם" מסמך דתי או טקס מסורתי. הכתובה היא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין. למעשה היא שטר חוב שקובע שאם הבעל לא יתנהל מול אשתו באופנים מסויימים, יקומו חיובים כספיים כלפיו.

כך, יחס לא ראוי של האיש כלפי אשתו (תוקפנות, קמצנות, חוסר אינטימיות, לדוגמה) עשוי להוביל לחיוב האיש בתשלום (מלא או חלקי) של הכתובה עם תום חיי הנישואין.

מדובר בחיוב שחל כלפי האיש אך לא כלפי האישה. אישה יכולה להפסיד את כתובתה אך לא לשלם כתובה.

אישה תפסיד את כתובתה במקרים שבהם תזניח את מערכת היחסים עם הבעל, את הטיפול בילדים, אם תעזוב את הבית (בלי עילה מוצדקת) ובמקרה של בגידה.

סכום הכתובה הוא שיקול בניהול הליך גירושין- הן לעניין התנהלות והן במסגרת סך העניינים הנדונים

wedding-moments-newly-wed-couple-s-hands-with-wedding-rings.jpg
bottom of page