top of page

רכוש

עם פירוד הצדדים, מבוצעת הסדרה של ענייניהם הכלכליים. בתוך זה יש לבצע איזון/חלוקה של חובות וזכויות לרבות אלה:

זכויות מעסק, נדל"ן, נכסי קריירה, מזומנים, חובות.

העיקרון הבסיסי הוא שכל רכוש שנצבר במשותף יחולק שווה-בשווה.

כמה דגשים-

רכוש מלפני הנישואין, מתנות וירושות

החוק והפסיקה קובעים שרכוש שעמד למי מהצדדים לפני הנישואין ימשיך להיות של אותו הצד גם עם תום הנישואין. כך גם, רכוש שקיבל אחד הצדדים במתנה או בירושה, תוך כדי הנישואין, יהיה של הצד המקבל/היורש.

קביעה זו אינה הרמטית. יש מקרים שבהם בן זוג ירש דירה אך שני הצדדים, לדוגמה, נטלו הלוואה כדי לשפץ ולהשכיר אותה. הדבר עשוי להקים שותפות.

יש מקרים, לדוגמה, שבהם שני הצדדים ירשו רכוש ו"ערבבו" אותו בתוך הרכוש המשותף.

נמצא: בתוך ה"שחור-לבן" של החוק הקובע איזה רכוש שייך למי, יש מתחם "אפור" שיש לאבחן ולפעול בעניינו בהתאמה.

נכסי מוניטין וקריירה

רכוש אינו רק דבר פיזי שניתן לגעת בו כגון כסף או נדל"ן. רכוש הוא גם עניין מופשט כמו מוניטין. בדיוק כמו הרכוש הפיזי, גם רכוש רוחני יש לחלק בין הצדדים.

כך, כדוגמה, אם בן הזוג פיתח קריירה מצליחה במהלך הנישואין, נכסי הקריירה/המוניטין שלו ראווים לחלוקה. זאת בתנאי ששני הצדדים סייעו לבניית הקריירה הזו.

כך, כדוגמה, אם האישה למדה רפואה ונעדרה מהבית שעות רבות, הכל בזמן שהבעל החזיק את הבית כלכלית וגידל את הילדים, הרי שלפנינו מקרה שבו הבעל מימן את לימודי האישה ואיפשר לה, באמצעות תיחזוק הבית והילדים, ללמוד ולהתמצקע.

הוא עשה זאת על דעת זו שביום שבו האישה תתמקצע גם הוא יהנה מהכנסה רחבה יותר. הוא השקיע בזה- כספית, תפעולית ורגשית וביצע ויתורים לשם בניית קריירה זו.

לכן, עם פירוד הצדדים, יש לו חלק במה שמניבה הקריירה של האישה. 

זהו היסוד של תביעת נכסי קריירה ו/או מוניטין. 

דירת מגורים- פירוק שיתוף

העיקרון הבסיסי, בכל הנוגע לרכוש משותף, הוא שעליו להתפצל בין הצדדים. זאת בשירות ההפרדה שמבקשים הצדדים לבצע. הם חפצים בסיום הקשר ולכן, בסבירות גבוהה, בניתוק גם של כל יחסיהם הכלכליים.

מכאן שתמיד תהיה נטייה, של מערכת המשפט, "לחתוך" את רכוש הצדדים ולפצלו.

דירת המגורים היא רכוש שקשה גם להשאירו קיים וגם לפצלו בין הצדדים. 

מה שקורה, לרוב, עם דירת מגורים, הוא שמרגע שאחד הצדדים מגיש תביעה לאיזון רכוש הצדדים, נקבע שעל הדירה להימכר וכי הצדדים יחלקו בכספי המכירה.

לרוב, ייקבע מחיר בסיסי באמצעות חוו"ד שמאי שימנה ביהמ"ש/בית דין רבני. לאחר מכן, הצדדים יהיו רשאים להציע את הדירה למכירה. ההצעה הגבוהה ביותר תזכה. זאת כאשר לצדדים עצמם הזכות להיות מבין מציעי הצעות המחיר.

טיפ חשוב בעניין פירוק שיתוף: על בני הזוג להשתדל למכור את הדירה בכוחות עצמם. אם הם לא ישכילו לעשות זאת, ביהמ"ש עשוי למנות את עורכי דינם כמי שאמונים למכור את הדירה (כונסי נכסים) או עו"ד חיצוני. לדבר עלות כלכלית גבוהה. לרוב מדובר בכ-2.5%+מע"מ, לכל אחד מעורכי הדין, 

young-couple-communicating-while-going-through-their-home-finances.jpg
bottom of page